Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Op 8 november 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet Individueel Bezoldigd Personenvervoer goed.

Het nieuwe taxidecreet, dat invoege treedt op 1 januari 2020, biedt kansen voor een uitgebreider taxiaanbod.

Voor het exploiteren van een dienst 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer' is een vergunning van de gemeente noodzakelijk.

De vergunning heeft betrekking op min. 1 voertuig en wordt na administratieve behandeling toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, gesteld in het decreet en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een exploitatievergunning toegekend krijgen door het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

Alvorens een aanvraag in te dienen dient de kandidaat-exploitant een keuze te maken welke dienst hij/zij wil uitoefenen.

Er zijn 4 mogelijke exploitatievormen, dewelke vervat zijn in 1 vergunning 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer'.

 • straattaxi: deze vorm van uitbating gebeurt via een app. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd. Zie aanvraag, exploitatie van een individueel bezoldigd personenvervoer
 • standplaatstaxi: parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken dient de kandidaat-exploitant een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur waar de standplaats gelegen is. Zie aanvraag Taxistandplaats.
 • OV-taxi: is een vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. Ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.
 • ceremonieel vervoer: een taxi enkel voor ceremonies. Deze vorm van uitbating werkt via een schriftelijke overeenkomst. Het voertuig wordt voor min. 3 uur gereserveerd.

Een exploitatievergunning aanvragen doe je in de gemeente waar de exploitatiezetel of vestigingszetel gelegen is, door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid. 

Bedrag

De uitbater van een dienst 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer' betaald jaarlijks een retributie van 350 euro per vergund voertuig. 

Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven.

Deze retributie zal op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Er geldt een verminderd tarief voor schone voertuigen.

 • Verminderd tarief voor zero-emissievoertuigen: 250 euro
 • Verminderd tarief voor schone voertuigen: 250 euro tot 1 januari 2025 voor bestaande voertuigen met:
  • min. ecoscore 74 voor voertuig met 5 passagiers
  • min. ecoscore 71 voor voertuig met 5+ passagiers
  • min. ecoscore 61 voor minibus met 5+ passagiers

Afhandeling

De vergunning wordt, mits volledig verklaring binnen een termijn van 45 kalenderdagen afgeleverd.