Mobiliteit

Regulier beleid rond fietsen in de stad

Stad Lokeren is een fietsvriendelijke stad. Dit vertaalt zich ook in ons regulier beleid rond fietsen in de stad/fietsverkeer:

• We streven naar het kunnen aanbieden van een veilig, continu netwerk tussen de diverse woonzones en attractiepunten. Hiervoor wordt de fietsbereikbaarheid getoetst aan de verschillende types fietsnetwerken (fietssnelwegen, LAF, BFF).

• Rond locaties met belangrijke hiaten binnen het fietsnetwerk worden lokale fietsverbindingen voorzien. Samen met de bovenlokale fietsroutes wordt een fijnmazig netwerk bekomen.

• Dit gewenste fietsnetwerk moet uiteraard ook op het terrein vorm krijgen. Op basis van de inrichtingsprincipes uit het Vademecum fietsvoorzieningen en eigen richtlijnen wordt
vastgelegd waar welk type fietsinfrastructuur wenselijk is.

• Een vergelijking van de huidige toestand met de wenselijke fietsinfrastructuur toont waar nog maatregelen gewenst zijn. Op basis van de hiërarchie binnen het fietsnetwerk
en andere criteria wordt een prioriteitenlijst opgesteld bij de herinrichting of de aanleg van fietspaden/fietsinfrastructuur.

• Ook wordt er gewerkt aan het faciliteren van voorzieningen voor fietsers ter hoogte van bushaltes en attractiepunten.

Kijk het volledige mobiliteitsplan hier in.