Regionaal mobiliteitsplan

De manier waarop we ons verplaatsen verandert. Zo worden fietsen groter, sterker en sneller. Steeds meer auto’s zijn elektrisch, goederenvervoer zoekt nieuwe wegen en het aantal bestelwagens groeit. Tegelijk wordt de ruimte schaarser en brengt het klimaat zorgen met zich mee. De rust, veiligheid en gezondheid van de burger zijn eveneens van groot belang.

Hoe zal het verkeer er in de nabije toekomst uitzien in het Waasland? Hoog tijd om hier over na te denken.

 

Regionaal mobiliteitsplan

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze hun mobiliteit organiseren. Omdat verkeer niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. In die vervoerregio’s werken verschillende gemeenten samen aan een mobiliteitsplan, specifiek voor die regio. Vervoerregio Waasland is één van die regio’s.

De regionale mobiliteitsplannen zijn de eerste in hun soort, pionierswerk dus op basis van nieuwe wetgeving. Het regionaal mobiliteitsplan bepaalt de toekomstvisie voor mobiliteit binnen de vervoerregio. Hoe verplaatsen wij ons en hoe vervoeren we onze goederen, vandaag en in de toekomst? Het plan is strategisch van aard. Het kijkt een langere tijd vooruit, tot 2030. Het zal dus vele jaren de toon aangeven voor het regionale mobiliteitsbeleid. 

 

Strategie

Het regionaal mobiliteitsplan gaat uit van zes strategische doelstellingen, die uitgewerkt worden in zeven concrete thema’s.

Anders: We laten meer en meer de wagen en de vrachtwagen aan de kant.

Leefbaar: We weren het drukke verkeer uit onze steden en dorpskernen.

Vlot: We houden onze steden, dorpen en economische knooppunten vlot bereikbaar.

Groen: We verminderen de druk op het milieu en we verbruiken minder energie.

Sociaal: We garanderen iedereen de mogelijkheid om zich te verplaatsen.

Veilig: We aanvaarden geen dodelijke verkeersslachtoffers meer.

 

Wat betekent dit voor Vervoerregio Waasland?

Hier volgt een selectie van ideeën uit het regionaal mobiliteitsplan:

01. Een leefbare toekomst
Het mobiliteitsplan bepaalt dat de mobiliteit van morgen moet bijdragen aan een leefbaar Waasland, en dan vooral in de kernen. Zo willen we de hinder verminderen van doorgaand verkeer op onaangepaste wegen. Meer algemeen mag de manier waarop we ons verkeer organiseren de kwaliteit van ons leven en welzijn niet verminderen. (Beleidsplan 4.1.6 en bijlage 1)

02. Een goed fietsklimaat
De vervoerregio wil het fietsroutenetwerk verbeteren en de verschillende kernen en steden via fietswegen met elkaar verbinden. De ambitie is om meer mensen op de fiets krijgen, in het bijzonder om van en naar school of werk te gaan. Verder wensen we fietsen veiliger te maken, onder meer door fietsers zo veel mogelijk te scheiden van auto’s en vrachtwagens. De kwaliteit van de fietspaden moet beter, en ze moeten voor iedereen overzichtelijk, duidelijk en comfortabel worden. (Beleidsplan 4.1.1 en bijlage 1)

03. Indeling wegen volgens hun gewenste gebruik
Het regionaal mobiliteitsplan bevat een kaart die alle wegen indeelt volgens het gebruik dat we ervan willen maken. Doorgaand verkeer voorzien we op de hoofdwegen, de regionale wegen en de interlokale wegen, plaatselijk verkeer op de lokale wegen. De lokale wegen wensen we dan ook te vrijwaren van sluipverkeer. Voor elk type weg streven we naar een (her)inrichting volgens het gewenste gebruik, en in lijn met algemeen aanvaarde richtlijnen. De hoofdwegen dienen bijvoorbeeld aangelegd te worden voor snelheden van 90 km/u of meer. (Beleidsplan 4.1.3 en bijlage 1)

04. Aantrekkelijker openbaar vervoer
We willen meer mensen op het openbaar vervoer. Dit kan onder andere door bus en trein beter op elkaar af te stemmen, en door alle reisinformatie samen te brengen. Het plan bepaalt om vooral openbaar vervoer te voorzien op plaatsen en momenten waar de meeste mensen er gebruik van maken. Plekken en momenten waar minder mensen het openbaar vervoer gebruiken kunnen rekenen op openbaar vervoer op maat, dus op vervoer op afroep. De vervoerregio wenst het openbaar vervoer vlotter en betrouwbaarder te maken, en verder werk te maken van punten waar mensen gemakkelijk van het ene vervoermiddel op het andere kunnen overstappen: fiets of deelfiets, wagen of deelwagen, bus, tram, trein, deelstep, … (Beleidsplan 4.1.2 en bijlages 1 en 3)

05. Goederenvervoer
Het plan bevat een kaart met routes voor regionaal vrachtverkeer. De vrachtroutes zijn zo gekozen dat vrachtwagens op de wegen blijven die ervoor bestemd zijn, maar tegelijk niet te ver moeten omrijden om hun bestemming te bereiken. Dit is van groot belang voor de lokale economie en tewerkstelling. Verschillende maatregelen kunnen vrachtwagens stimuleren om te rijden waar we ze wensen. Een voorbeeld hiervan is een kilometerheffing voor vrachtwagens met variabele tarieven. Verder wil de vervoerregio dat goederenvervoer duurzamer wordt, maar tegelijkertijd economisch rendabel blijft. Dit kan onder meer door bedrijven te stimuleren om zich zo veel mogelijk te vestigen op plaatsen langs vrachtroutes. Zo zorgen we dat bedrijven goed bereikbaar zijn en dat de hinder door vrachtwagens in woonkernen vermindert. (Beleidsplan 4.1.4 en bijlage 1)

06. Veiligheid troef
Gevaarlijke punten willen we in kaart brengen en wegwerken. De fiets gebruiken moet veiliger worden, omdat we zo ook meer mensen overtuigen om voor de fi ets in plaats van de auto te kiezen. We denken onder meer aan fietspaden die waar mogelijk gescheiden zijn van wegen voor auto’s en vrachtwagens. We wensen ook kruispunten met verkeerslichten die fietsers en auto’s apart groen licht geven. Ook voor voetgangers moet de veiligheid omhoog. Verder wil de vervoerregio waar nodig de maximumsnelheid voor auto’s en vrachtwagens op regionale en interlokale wegen verlagen, en wegen zo inrichten dat een kleine stuurfout niet meteen dodelijk uitdraait. (Beleidsplan 4.1.5 en bijlage 1)

07. Er is meer, veel meer
De vervoerregio denkt aan nog veel meer. We willen slimme systemen om ons gemakkelijk te kunnen verplaatsen. Een parkeerbeleid moet mensen stimuleren om zich in kernen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Ook hoog op de agenda staat het betaalbaar houden van mobiliteit, voor iedereen. We denken verder nog aan campagnes om meer mensen op de fiets of het openbaar vervoer te krijgen. We streven naar minder vervuilende voertuigen en meer elektrische. Waar mogelijk kunnen we wegen ontharden, en bij de aanleg van nieuwe wegen kunnen we de nodige verharding compenseren door elders te ontharden. Handhaving op vlak van snelheid moet de veiligheid verhogen. (Beleidsplan 4.1.7 en bijlage 1)

 

Openbaar onderzoek

Maar voor dit mobiliteitsplan in zijn definitieve plooit valt, is jouw mening ook belangrijk.

Bekijk het beleidsplan en het actieprogramma van de Vlaamse Overheid en de lijst met Hoppinpunten en deel je mening tijdens het openbaar onderzoek. Dit onderzoek loopt van 4 september tot en met 2 november 2023.

 

Het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Waasland kunnen ook ingekeken worden:
  • Op vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-waasland;

  • Aan het Infopunt, Stadhuis, Groentemarkt 1.

 

Opmerkingen bezorg je uiterlijk tegen 2 november:
  • Via mail aan de vervoerregio Waasland op waasland@vlaanderen.be;

  • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs bij het Infopunt, Stadhuis, Groentemarkt 1.

 

Meer info

Vervoerregio Waasland | Vlaanderen.be

 

(Bron: vlaanderen.be)