Gemeentelijk en Regionaal mobiliteitsplan

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Volgens het vroegere Mobiliteitsdecreet moesten gemeenten een mobiliteitsplan opstellen met richtlijnen voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Het plan had een tijdshorizon van 10 jaar en kon een toekomstvisie van dertig jaar omvatten. Het plan beschrijft het vooronderzoek, de analyses en de gewenste lokale mobiliteitsontwikkeling. Tot slot bevat het beleidsdocument concrete doelstellingen en een uit te voeren actieplan.

Het mobiliteitsplan werd conform verklaard op 15 september 2016 en is dus geldig tot 14 september 2022.

Je kan het mobiliteitsplan terugvinden in bijlage.

Volgens het Decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid gebeurt de afstemming van het mobiliteitsbeleid in relatie tot basisbereikbaarheid voor alle betrokken actoren op Vlaams en lokaal niveau maximaal op het niveau van de vervoerregio. Hierdoor is de opmaak van een nieuw gemeentelijke mobiliteitsplan facultatief.

Regionaal mobiliteitsplan

Een vervoerregioraad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan.

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor.

De inhoudelijke invulling van het regionaal mobiliteitsplan is specifiek voor elke vervoerregio. Verschillende thema’s kunnen aan bod komen: verkeersveiligheid, deelsystemen, de link met het ruimtelijk beleid, de ondersteuning door ITS, werken rond innovatieve logistieke concepten, …

Het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Waasland (waar Lokeren deel van uitmaakt) is momenteel nog in opmaak.

Het openbaar vervoersplan dat in de loop 2020 door de gemeenteraden wordt goedgekeurd, richt zich op de organisatie van het openbaar vervoer op korte termijn. Dit plan wordt in januari 2022 uitgerold. Dit is echter niet het eindpunt. Er worden ook lange termijnplannen voor het openbaar vervoer opgemaakt, die deel zullen uitmaken van het regionaal mobiliteitsplan.